ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEKİMLİK DEĞER ALGILARINA BAKIŞIN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION of MEDICAL PROFESSION VALUE PERCEPTIONS in PATIENTS WHO APPLIED to ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY FACULTY of MEDICINE HOSPITAL

Ece Elif Öcal, Canan Aygüzer, Fayik Erdem Dereli, Sedef Erbil, Berna Güneri, Seyyid Taha Işık, Medine Emine Öztürk, Talha Selman Yıldırım, Selma Metintaş

Öz


Çalışmada hastaneye başvuran hastalarda hekimlik değer algılarına bakışın değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 405 hasta üzerinde yapılan kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışmada kullanılan anket form, hastaların sosyodemografik özelliklerini, sağlık hizmeti ile ilişkili olabilecek faktörleri sorgulayan sorular ile Hekimlik Değer Algısı Ölçeği’nden oluşmaktaydı. Çalışmaya katılan 405 kişinin yaşları 18-82 arasında olup ortalaması±SS 43.59±16.67 yıl idi. Çalışma grubundakilerin Hekimlik Değer Algısı ölçeğinden aldıkları puanlar 60-90 arasında değişmekte olup, ortalama±SD 82.62±5.61, ortancası 84.0 idi. Çalışma grubunda hekimlik değer algılarının orta ve ileri yaş grubunda, erkeklerde ve öğrenim düzeyi düşük olanlarda daha yüksek olduğu saptandı. Hastaların hekim algılarının genç yaş grubu ve öğrenim düzeyi daha yüksek olanlarda düşük bulunması üzerinde durulması gereken bir sonuç olarak düşünüldü. Toplumun hekim algısının zaman içinde değişebileceği ve bu konuda daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği kanaatine varıldı.

Anahtar kelimeler: Hekimlik değer algısı, Hasta, Hasta-hekim ilişkisi

EVALUATION of MEDICAL PROFESSION VALUE PERCEPTIONS in PATIENTS WHO APPLIED to ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY FACULTY of MEDICINE HOSPITAL

The aim of the study was to evaluate the perception of medical profession value in patients who applied to the hospital. This is a cross-sectional study in 405 patients that accepted to participate to the research who applied to the Eskişehir Osmangazi University Medical Faculty Hospital.  In the study,  a questionnaire consisting of questions about sociodemographic characteristics, related to the healthcare service and the Medical Profession Value Perception Scale was used. The mean age of the 405 participants was between 18 and 82 years and the mean±SD was 43.59 ± 16.67 years. The scores of the study group in the Medical Profession Value Perception Scale ranged from 60 to 90 and mean±SD was 82.62 ± 5.61 and median was 84.0. In the study group, it was found that the perceptions of medical value were higher in the middle and older age groups, in males and in low education levels. In conclusion, the fact that medical profession value perceptions of patients were low in younger age group and in higher education levels was considered. It has been concluded that the medical profession value perceptions of society may change in time and more comprehensive studies on this subject was concluded that needs to be done.

Key Words: Medical profession value perception, Patient, Patient-physician relationship

Tam Metin:

ARTICLE 4

Referanslar


Alper Z, Özdemir H. Uludağ üniversitesi tıp fakültesini tercih eden öğrencilerin kimi sosyo-demografik özellikleri ve mesleğe bakış açıları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2004;30(2):93-6.

Gökler ME, Öz F, Metintaş S. Hekimlik Değer Algısı Ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliliğinin tıp fakültesi öğrencilerindeki sonuçları. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi. 2017;15(1):26-36.

Dilmaç B, Bozgeyikli H, Çıkılı Y. Öğretmen adaylarının değer algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi. 2008;6(16):69-91.

Yürütücü A, Gürbüz H. Hekimlerin Ahlaki Değerleri ile Meslek Etiğinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2001;6(1):157-172.

Özensel E. Sosyolojik bir olgu olarak değer. Değerler Eğitimi Dergisi. 2003;1(3):217-240.

Atıcı E. Hasta-hekim ilişkisini etkileyen unsurlar. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2007;33(2):91-6.

Thiedke CC. What do we really know about patient satisfaction? Family practice management. 2007;14(1):33.

Heybet M, Tekin O, Kahveci R, Heybet ER, Yarloğlueş G, Şencan İ, et al. Hastalarda Hekim Algısına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Hekim İlişkili Sağlık Hizmeti Algılama. Konuralp Medical Journal/Konuralp Tıp Dergisi. 2016;8(2):104-113.

Gezergün A, Şahin B, Tengilimoğlu D, Demir C, Bayer E. Hastaların Bakış Açısıyla Hekim-Hasta İlişkisi Ve İletişimi; Bir Eğitim Hastanesi Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006;6(1):129-144.

Pfeiffer A, Noden B, Walker Z, Aarts R, Ferro J. General population and medical student perceptions of good and bad doctors in Mozambique. Education for Health. 2011;24(1):387.

Duberstein P, Meldrum S, Fiscella K, Shields CG, Epstein RM. Influences on patients’ ratings of physicians: Physicians demographics and personality. Patient education and counseling. 2007;65(2):270-4.

Kerse N, Buetow S, Mainous AG, Young G, Coster G, Arroll B. Physician-patient relationship and medication compliance: a primary care investigation. The Annals of Family Medicine. 2004;2(5):455-61.

Köse MR, Bora Başara B, Güler C, Soytutan Çağlar İ, Özdemir TA, Aygün A, et al. TC Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. TC Sağlık Bakanlığı. Ankara. 2017.

Franks P, Fiscella K, Shields CG, Meldrum SC, Duberstein P, Jerant AF, et al. Are patients’ ratings of their physicians related to health outcomes? The Annals of Family Medicine. 2005;3(3):229-34.

Ruberton PM, Huynh HP, Miller TA, Kruse E, Chancellor J, Lyubomirsky S. The relationship between physician humility, physician–patient communication, and patient health. Patient education and counseling. 2016;99(7):1138-45.

Shay LA, Dumenci L, Siminoff LA, Flocke SA, Lafata JE. Factors associated with patient reports of positive physician relational communication. Patient education and counseling. 2012;89(1):96-101.

Fuertes JN, Mislowack A, Bennett J, Paul L, Gilbert TC, Fontan G, et al. The physician–patient working alliance. Patient education and counseling. 2007;66(1):29-36.

Charles C, Gafni A, Whelan T. Decision-making in the physician–patient encounter: revisiting the shared treatment decision-making model. Social science & medicine. 1999;49(5):651-61.

Elwyn G, Frosch D, Thomson R, Joseph-Williams N, Lloyd A, Kinnersley P, et al. Shared decision making: a model for clinical practice. Journal of general internal medicine. 2012;27(10):1361-7


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.