antalya escort konya escort
YAŞLILARDA YALNIZLIK ve YAŞAM KALİTESİ | Çam | Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi

YAŞLILARDA YALNIZLIK ve YAŞAM KALİTESİ

Cüneyt Çam, Emrah Atay, Burhanettin Işıklı

Öz


Yaşlanma yaşam evresinin sonuna yaklaştıkça her bireyin karşı karşıya kaldığı bedenin fonksiyonel kapasitesinde azalma ve işlevlerde azalmayla karakterize durdurulması mümkün olmayan ve fiziksel, psikolojik, sosyal boyutları ile değerlendirilmesi gereken bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Dünyada 65 yaş ve üzeri nüfus, 2010 yılında 524 milyon (%8) olup, 2050 yılında 1.5 milyar (%16) olması beklenmektedir. Türkiye’de ise 2012’de 5,7 milyon (%7.5) olan yaşlı nüfusun 2023’te 8,6 milyon (%10.2), 2050’de ise 19,5 milyon (%20.8) olacağı tahmin edilmektedir. Gerek dünya gerekse ülkemizdeki yaşlı nüfusta meydana gelen artış “yaşlı sağlığı” ve bunun önemli bir bileşeni olan ‘‘yaşlılarda yaşam kalitesi’’ kavramını oldukça önemli bir noktaya taşımaktadır. Bu durum birçok disiplinin yaşlılık konusuna olan ilgisini arttırmakla birlikte yaşlı sağlığını daha sık gündeme getirmektedir. Tüm dünyada giderek önem kazanan, yaşlı bireylerin sağlıklı ve başarılı yaşlanmaları, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, toplumla bütünleşmeleri ve toplumla uyumlu olarak yaşamaları konusundaki girişimler giderek artmaktadır. Başarılı bir yaşlanma modeli için üç özellik olarak hastalık ve sakatlıktan kaçınma, yüksek fiziksel ve bilişsel işlevsel kapasitenin sürdürülmesi ve hayata aktif katılımın gerekli ön şartlar olduğu ileri sürülmüştür. Yaşlılıkta yaşam kalitesi sorularına sağlıkla ilgili konular ve sorunlar egemen olmuştur. Bu sebeple, yaşlanan nüfusun maliyeti ve yaşlı bireylerin hizmetlere bağımlı olmadan kendi kendilerine nasıl bir hayat süreceğine dair endişelerde bedensel sağlık sorunları öncelikli olmuştur. Halbuki özellikle yaşlılarda ruhsal sağlık sorunları ayrı bir öneme sahiptir. Bunlardan biri olan yalnızlık duygusu günümüzde nispeten üzerinde daha az durulan konulardan birisi olup yaşlılarda sık görülmekte doğrudan ya da dolaylı sağlık çıktılarına neden olmaktadır. Bu bakımdan, kişinin sosyal ilişki ağının, arzu ettiğinden daha dar ya da daha az doyumlu algılamasına bağlı yaşanan bir duygu olarak ifade edilen yalnızlık da yakından incelenmelidir.

Anahtar kelimeler: Yaşlılık, Yalnızlık, Yaşam kalitesi, Sağlıklı yaşlanma

LONELINESS and QUALITY of LIFE IN ELDERLY

Abstract:

Aging is defined as a unstoppable process that in which an individual with a decrease in the functional capacity of the body, a reduction in functionalities and it has to be discussed with its  physical, psychological and social dimensions. The population of 65 years and older people in the world is expected to be 524 million (8%) in 2010 and 1.5 billion (16%) in 2050. The elderly population in Turkey in 2023 is suggested to increase from 5.7 million to 8.6 million, while in 2050 is estimated to be 19.5 million. The increase in the elderly population in the world and our country highlights the "elderly health", "quality of life in old age". The initiatives like the healthy and successful aging of older people, the upgrading of their quality of life, their integration into society and their lives in harmony with society gains importance all over the world. Three prerequisites for a successful aging model are the avoidance of illness and disability, the maintenance of high physical and cognitive functional capacity, and active participation in life. Health-related problems especially physical problems dominate concerns about quality of life in old age. For this reason, the cost of the aging population and the anxieties about how an old person would live without being dependent on services have always been priorities. But there is a missing point that the mental health is also important when we talk about older people. Loneliness, which is a feeling that is felt due to the perceived lack of satisfaction of the social network is one of the important psychological problem and causes direct or indirect physical or other mental health outcomes. At present, the loneliness is a subject that not given importance enough and has to be evaluated carefully for elderly health.

Key words:  Elderly, Loneliness, Quality of Life, Healthy ageing


Tam Metin:

ARTICLE 6 (50-67)

Referanslar


İlhan N, Arpacı S, Havaoğlu D, Kalyoncuoğlu H, Sarı P. Huzurevinde yaşayan yaşlıların yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler. Clin Exp Health Sci 2016; 6(2): 56-65.

Beğer T, Yavuzer H. Yaşlılık ve yaşlılık epidemiyolojisi. Klinik gelişim. 2012;25(3):1-3.

Proposed working definition of an older person in Africa for the MDS Project 2002 [Available from: http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/.

World Health Organization. World report on ageing and health: World Health Organization; 2015.

Population structure and ageing 2017 [Available from: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing.

World Health Organization. US National Institute on Aging. Global health and aging. 2011.

Kellner R. Hypochondriasis and somatization. Jama. 1987;258(19):2718-22.

Salomon JA, Wang H, Freeman MK, Vos T, Flaxman AD, Lopez AD, et al. Healthy life expectancy for 187 countries, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden Disease Study 2010. The Lancet. 2012;380(9859):2144-62.

Güngör Ergan N. Yaşlılıkta Sosyal Uyum. Erişim: www yaslilikrehberi org/media/13356/497_yaslilikta_sosyal_uyum doc Erişim Tarihi. 2013;13:12.

Rowe JW, Kahn RL. Successful aging. The gerontologist. 1997;37(4):433-40.

Reichstadt J, Sengupta G, Depp CA, Palinkas LA, Jeste DV. Older adults' perspectives on successful aging: Qualitative interviews. The American Journal of Geriatric Psychiatry. 2010;18(7):567-75.

Holstein MB, Minkler M. Self, society, and the “new gerontology”. The Gerontologist. 2003;43(6):787-96.

Hendricks J. Creative aging: How we live, how we age. The Gerontological Society of America; 1998;38(5):633-635.

Elsawy B, Higgins KE. The geriatric assessment. Am Fam Physician. 2011;83(1):48-56.

Arslan Ş, Kutsal Y. Geriatride yaşam kalitesinin değerlendirimi. Geriatri. 1999;2(4):173-8.

Doğaner YÇ, Aydoğan Ü, Sarı O. Yaşlılarda Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler. Turkiye Klinikleri Journal of Family Medicine Special Topics. 2014;5(3):70-5.

Çalıştır B, Dereli F, Ayan H, Cantürk A. Muğla il merkezinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin incelenmesi. Türk Geriatri Dergisi. 2006;9(1):30-3.

Strawbridge WJ, Wallhagen MI, Cohen RD. Successful aging and well-being: Self-rated compared with Rowe and Kahn. The Gerontologist. 2002;42(6):727-33.

Rowe JW, Kahn RL. Successful aging 2.0: conceptual expansions for the 21st century. The Journals of Gerontology: Series B. 2015;70(4):593-6.

Gerharz EW, Emberton M. Quality of life research in urology. World journal of urology. 1999;17(4):191-2.

Long PH. On the quantity and quality of life. Medical times. 1960;88:613.

Farquhar M. Elderly people's definitions of quality of life. Social science & medicine. 1995;41(10):1439-46.

World Health Organization. WHOQOL: Measuring Quality of Life Available from: http://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/.

Gabriel Z, Bowling A. Quality of life from the perspectives of older people. Ageing & Society. 2004;24(5):675-91.

Group W, Group W, editors. What quality of life. World health forum; 1996.

Eser E. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin kavramsal temelleri ve ölçümü, sağlıkta yaşam kalitesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Birikim Dergisi. 2006;1(2):1-5.

Bowling A. Measuring health: McGraw-Hill Education (UK); 2004.

Berlim MT, Fleck M. " Quality of life": a brand new concept for research and practice in psychiatry. Revista Brasileira de Psiquiatria. 2003;25(4):249-52.

Türkoğlu N, Adıbelli D. Yaşlılarda Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (CASP-19) Türk Toplumuna Adaptasyonu. Akad Geriatri 2014; 6: 98-105.

Eser S, Saatli G, Eser E, Baydur H, Fıdaner C. Yaşlılar için dünya sağlık örgütü yaşam kalitesi modülü WHOQOL-OLD: Türkiye alan çalışması Türkçe sürüm geçerlilik ve güvenilirlik sonuçları. Turk Psikiyatri Dergisi. 2010;21(1):37-48.

Fortin M, Lapointe L, Hudon C, Vanasse A, Ntetu AL, Maltais D. Multimorbidity and quality of life in primary care: a systematic review. Health and Quality of life Outcomes. 2004;2(1):51.

Müezzinoğlu T. Yaşam kalitesi. Üroonkoloji Bülteni. 2005;1:25-9.

Atasever A, Erdinç E. KOAH’da yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi. 2003;51(4):446-55.

Fidan D, Ünal B, Demiral Y. Sağlığa ilişkin yaşam kalitesi kavramı ve ölçüm yöntemleri. Sağlık ve Toplum. 2003;13(3):3-8.

Peplau LA, Perlman D. Perspectives on loneliness. Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy. 1982:1-20.

Hawkley LC, Cacioppo JT. Loneliness matters: a theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. Annals of behavioral medicine. 2010;40(2):218-27.

Heinrich LM, Gullone E. The clinical significance of loneliness: A literature review. Clinical psychology review. 2006;26(6):695-718.

Weiss RS. Loneliness: The experience of emotional and social isolation. 1973.

DiTommaso E, Spinner B. Social and emotional loneliness: A re-examination of Weiss' typology of loneliness. Personality and Individual Differences. 1997;22(3):417-27.

Luanaigh CÓ, Lawlor BA. Loneliness and the health of older people. International journal of geriatric psychiatry. 2008;23(12):1213-21.

Andersson L. Om ensamhetens innehall och aldres upplevelser. Tidskriften Aldrecentrum. 1990;1:9-13.

de Jong Gierveld J. A review of loneliness: concept and definitions, determinants and consequences. Reviews in Clinical Gerontology. 1998;8(1):73-80.

Perlman D, Peplau LA. Loneliness research: A survey of empirical findings. Preventing the harmful consequences of severe and persistent loneliness. 1984;13:46.

Pinquart M, Sorensen S. Influences on loneliness in older adults: A meta-analysis. Basic and applied social psychology. 2001;23(4):245-66.

Dykstra PA. Older adult loneliness: myths and realities. European journal of ageing. 2009;6(2):91.

Arslantaş D, Metintaş S, Ünsal A, Kalyoncu C. Eskişehir Mahmudiye ilçesi yaşlılarında yaşam kalitesi. Osmangazi Tıp Dergisi. 2006;28(2):81-9.

Boomsma DI, Willemsen G, Dolan CV, Hawkley LC, Cacioppo JT. Genetic and environmental contributions to loneliness in adults: The Netherlands Twin Register Study. Behavior genetics. 2005;35(6):745-52.

Cacioppo JT, Hawkley LC, Ernst JM, Burleson M, Berntson GG, Nouriani B, et al. Loneliness within a nomological net: An evolutionary perspective. Journal of research in personality. 2006;40(6):1054-85.

Savikko N, Routasalo P, Tilvis RS, Strandberg TE, Pitkälä KH. Predictors and subjective causes of loneliness in an aged population. Archives of gerontology and geriatrics. 2005;41(3):223-33.

Van Tilburg T, de Jong Gierveld J, Lecchini L, Marsiglia D. Social integration and loneliness: A comparative study among older adults in the Netherlands and Tuscany, Italy. Journal of social and personal relationships. 1998;15(6):740-54.

Patterson AC, Veenstra G. Loneliness and risk of mortality: A longitudinal investigation in Alameda County, California. Social science & medicine. 2010;71(1):181-6.

Tobo-Medina N, Canaval-Erazo GE. Las emociones y el estrés en personas con enfermedad coronaria. Aquichan. 2010;10(1):19-33.

Petitte T, Mallow J, Barnes E, Petrone A, Barr T, Theeke L. A systematic review of loneliness and common chronic physical conditions in adults. The open psychology journal. 2015;8(Suppl 2):113.

Boden-Albala B, Litwak E, Elkind M, Rundek T, Sacco R. Social isolation and outcomes post stroke. Neurology. 2005;64(11):1888-92.

Cheng J, Wang T, Li F, Xiao Y, Bi J, Chen J, et al. Self-rated health status and subjective health complaints associated with health-promoting lifestyles among urban Chinese women: A cross-sectional study. PloS one. 2015;10(2):e0117940.

Cacioppo JT, Hughes ME, Waite LJ, Hawkley LC, Thisted RA. Loneliness as a specific risk factor for depressive symptoms: cross-sectional and longitudinal analyses. Psychology and aging. 2006;21(1):140.

Ebrahim S, Barer D, Nouri F. Affective illness after stroke. The British Journal of Psychiatry. 1987;151(1):52-6.

Löfvenmark C, Mattiasson A-C, Billing E, Edner M. Perceived loneliness and social support in patients with chronic heart failure. European Journal of Cardiovascular Nursing. 2009;8(4):251-8.

Theeke L, Horstman P, Mallow J, Lucke-Wold N, Culp S, Domico J, et al. Quality of life and loneliness in stroke survivors living in Appalachia. The Journal of neuroscience nursing: journal of the American Association of Neuroscience Nurses. 2014;46(6):E3.

Jongenelis K, Pot A, Eisses A, Beekman A, Kluiter H, Ribbe M. Prevalence and risk indicators of depression in elderly nursing home patients: the AGED study. Journal of affective disorders. 2004;83(2):135-42.

Holt-Lunstad J, Smith TB, Baker M, Harris T, Stephenson D. Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: a meta-analytic review. Perspectives on Psychological Science. 2015;10(2):227-37.

Cacioppo JT, Hawkley LC, Thisted RA. Perceived social isolation makes me sad: 5-year cross-lagged analyses of loneliness and depressive symptomatology in the Chicago Health, Aging, and Social Relations Study. Psychology and aging. 2010;25(2):453.

Wilson RS, Krueger KR, Arnold SE, Schneider JA, Kelly JF, Barnes LL, et al. Loneliness and risk of Alzheimer disease. Archives of general psychiatry. 2007;64(2):234-40.

Walker A, Mollenkopf H. International and multi-disciplinary perspectives on quality of life in old age: Conceptual issues. Quality of life in old age: Springer; 2007:3-13.

Dykstra PA. Aging and social support. The Blackwell encyclopedia of sociology. 2007.

Bernard SM. Loneliness and Social Isolation Among Older People in North Yorkshire: Executive summary. 2013.

Simon MA, Chang E-S, Zhang M, Ruan J, Dong X. The prevalence of loneliness among US Chinese older adults. Journal of aging and health. 2014;26(7):1172-88.

Saime E, Sezer A, Şişman Fn, Öztürk S. Yaşlilarda Yalnizlik Algisi Ve Yaşam Doyumu. 2016;5(3):60-69.

Cattan M, White M, Bond J, Learmouth A. Preventing social isolation and loneliness among older people: a systematic review of health promotion interventions. Ageing & Society. 2005;25(1):41-67.

VanderWeele TJ, Hawkley LC, Cacioppo JT. On the Reciprocal Association Between Loneliness and Subjective Well-being. American Journal of Epidemiology. 2012;176(9):777-84.

Routasalo PE, Tilvis RS, Kautiainen H, Pitkala KH. Effects of psychosocial group rehabilitation on social functioning, loneliness and well‐being of lonely, older people: randomized controlled trial. Journal of advanced nursing. 2009;65(2):297-305.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.

hack forum forum hack warez forum k2 shell recovery shell sadrazam shell wso shell danger shell webroot shell hacklink satışı hacklink su kaçağı bulma su kaçagı bulma su kaçağı tespiti su kaçagı tespiti petek temizleme beyaz eşya hizmeti beyaz eşya servis beyaz esya servisi yetkili servis beyaz eşya servisi beyaz eşya hizmeti Sefaköy Bosch Servisi Sefaköy Arçelik Servisi Sefaköy beko Servisi Sefaköy vestel Servisi Kadıköy Bosch Servisi Kadıköy Arçelik Servisi kadıköy beko Servisi Esenyurt Bosch Servisi Esenyurt Arçelik Servisi Esenyurt beko Servisi Esenyurt vestel Servisi Sultangazi Bosch Servisi Sultangazi Arçelik Servisi Sultangazit beko Servisi Sultangazi vestel Servisi üsküdar Bosch Servisi üsküdar Arçelik Servisi üsküdar beko Servisi üsküdar vestel Servisi Pendik Bosch Servisi Pendik Arçelik Servisi Pendik beko Servisi Pendik vestel Servisi Küçükçekmece Bosch Servisi Küçükçekmece Arçelik Servisi Küçükçekmece beko Servisi Küçükçekmece vestel Servisi Bağcılar Bosch Servisi Bağcılar Arçelik Servisi Bağcılar beko Servisi Bağcılar vestel Servisi cami halısı cami halı cami süpürgeleri cami halıları Göbekli Cami Halısı Saflı Cami Halısı Seccadeli Cami Halısı Yün Cami Halısı Polipropilen Cami Halısı Duvardan Duvara Cami Halısı cami süpürgesi cami süpürgeleri sebo cami süpürgesi hamra cami süpürgesi hamra cami süpürge hamra cami süpürgeleri Mass deface shell Hostgator config çekme shell Config fucker shell Vhosts fucker shell Sadrazam shell Wso shell C99 shell Cgi master shell r57 shell mini shell config çekme shell wordpress mass index shell symlinks shell alfa shell log silme shell mass config shell r00tshellv1 shell marion001 shell Nabilaholic Privat Shell k2 shell r57 shell mini shell c99 shell recovery shell sadrazam shell wso shell log silme shell mass config cekme shell config fucker shell vhosts fucker shell web güvenlik Sitenizdeki zararlı kodlari bulma Web sitenizde sql injection engelleme Sunucuda cgi perl engelleme Linux ücretsiz VPN bağlanma Localroot exploit nasıl kullanılır? Backconnect bypass yöntemleri cisco cisco nedir eigrp nedir/a> kiralık bahis siteleri kiralık bahis sitesi kiralık bahis kiralik bahis sitesi kiralik bahis sitelerimirror zone zone mirror
şark köşesi şark odası kıl çadır kıl çadır wso shell
instagram takipci hilesi instagram hilesi instagram unfollow instagram hileleri instagram beğeni instagram yorum hilesi takipci kasma instagram instagram takipci satın al instagram instagramciyiz instagram takipci instagramcilar instagram takipci fiyatlari instagram takipci paketleri ucuz instagram takipci gerçek instagram takipci
SU KAÇAĞI TESPİTİ Pimaş açma Tıkanıklık Açma Kombi Bakım Petek Temizleme KÖTÜ KOKU GİDERME fatih su kaçağı bulma fatih su kaçağı tespiti kadıköy su kaçağı tespiti kadıköy su kaçağı bulma kadıköy tıkanıklık açma beykoz su kaçağı tespiti beykoz su kaçağı bulma beykoz tıkanıklık açma Sultanbeyli su kaçağı tespiti Sultanbeyli su kaçağı bulma Sultanbeyli tıkanıklık açma gebze su kaçağı tespiti gebze su kaçağı bulma gebze tıkanıklık açma Ataşehir su kaçağı tespiti Ataşehir su kaçağı bulma Ataşehir tıkanıklık açma eyüp su kaçağı bulma eyüp su kaçağı tespiti Beyoğlu Su Kaçağı Tespiti Beyoğlu Su Kaçağı bulma Güngören su kaçağı bulma Güngören su kaçağı tespiti esenler su kaçağı bulma esenler su kaçağı tespiti kağıthane su kaçağı tespiti kağıthane su kaçağı bulma beylikdüzü su kaçağı bulma beylikdüzü su kaçağı tespiti küçükçekmece su kaçağı bulma küçükçekmece su kaçağı tespiti Gaziosmanpaşa su kaçağı tespiti Gaziosmanpaşa su kaçağı bulma
İstanbul Nakliyat İstanbul Evden Eve Nakliyat İstanbul Nakliye Firmaları Beylikdüzü nakliyat Beylikdüzü evden eve nakliyat Acıbadem nakliyat Acıbadem evden eve nakliyat Kayışdağı nakliyat Kayışdağı evden eve nakliyat Bakırköy Nakliyat Bakırköy Evden Eve Nakliyat içerenköy Nakliyat Evden Evden Eve Nakliyat Esenyurt evden eve nakliyat esenyurt nakliyat pendik evden eve nakliyat pendik nakliyat tuzla evden eve nakliyat tuzla nakliyat kartal evden eve nakliyat kartal nakliyat kadıköy evden eve nakliyat kadıköy nakliyat maltepe evden eve nakliyat maltepe nakliyat ümraniye nakliyat ümraniye evden eve nakliyat üsküdar evden eve nakliyat beykoz nakliyat beykoz evden eve nakliyat kavacık evden eve nakliyat kavacık nakliyat sultanbeyli nakliyat sultanbeyli evden eve nakliyat sancaktepe evden eve nakliyat sancaktepe nakliyat sarıyer evden eve nakliyat sarıyer nakliyat> şişli evden eve nakliyat şişli nakliyat beşiktaş evden eve nakliyat beşiktaş nakliyat küçükyalı evden eve nakliyat küçükyalı nakliyat kozyatağı evden eve nakliyat kozyatağı nakliyat bostancı evden eve nakliyat bostancı nakliyat levent nakliyat levent evden eve nakliyat sancaktepe nakliyat sancaktepe evden eve nakliyat tuzla nakliyat tuzla evden eve nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma ev eşyası depolama mecidiyeköy nakliyat mecidiyeköy evden eve nakliyat şehirler arası nakliyat istanbul nakliyat firmaları İstanbul nakliyat evden eve nakliyat şirketi küçükyalı nakliyat küçükyalı evden eve nakliyat Bahçeşehir nakliyat Bahçeşehir evden eve nakliyat çekmeköy nakliyat çekmeköy evden eve nakliyat Ataşehir nakliyat Ataşehir evden eve nakliyat
evden eve nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat istanbul istanbul evden eve nakliyat İstanbul Nakliyat Firmaları Eşya Depolama Kurumsal Taşımacılık İstanbul Nakliyat Hizmetleri Şehiriçi Nakliyat Asansörlü Nakliyat Şehirler Arası Nakliyat Fabrika Taşımacılığı Eşya Ambalajlama Fuar Taşımacılığı Ofis Taşımacılığı Parça Eşya Taşımacılığı Sarıyer Evden Eve Nakliyat Sarıyer Nakliyat Göztepe Evden Eve Nakliyat Göztepe Nakliyat Başakşehir Evden Eve Nakliyat Başakşehir Nakliyat Kartal Evden Eve Nakliyat Kartal Nakliyat Bahçeşehir Evden Eve Nakliyat Bahçeşehir Nakliyat Maltepe Evden Eve Nakliyat Maltepe Nakliyat Şişli Evden Eve Nakliyat Şişli Nakliyat Tuzla Evden Eve Nakliyat Tuzla Nakliyat Bakırköy Evden Eve Nakliyat Bakırköy Nakliyat Çekmeköy Evden Eve Nakliyat Çekmeköy Nakliyat Beşiktaş Evden Eve Nakliyat Beşiktaş Nakliyat Sancaktepe Evden Eve Nakliyat Sancaktepe Nakliyat Kağıthane Evden Eve Nakliyat Kağıthane Nakliyat İçerenköy Evden Eve Nakliyat İçerenköy Nakliyat Ataşehir Evden Eve Nakliyat Ataşehir Nakliyat Göktürk Evden Eve Nakliyat Göktürk Nakliyat Beykoz Evden Eve Nakliyat Beykoz Nakliyat Florya Evden Eve Nakliyat Florya Nakliyat Üsküdar Evden Eve Nakliyat Üsküdar Nakliyat Yeşilköy Evden Eve Nakliyat Yeşilköy Nakliyat Ümraniye Evden Eve Nakliyat Ümraniye Nakliyat Kurtköy Evden Eve Nakliyat Kurtköy Nakliyat Kadıköy Evden Eve Nakliyat Kadıköy Nakliyat Pendik Evden Eve Nakliyat Pendik Nakliyat Kentsel Dönüşümün sisli kentsel donusum sisli dekorasyon istanbul kentsel dönüşüm istanbul dekorasyon kaya insaat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve Taşımacılık evden eve nakliyat
Arkadaş bul sohbet et insanlarla tanış
ucuz evden eve nakliyat Şehiriçi ucuz nakliyat Şehiriçi ucuz evden eve nakliyat ucuz nakliyat istanbul ucuz nakliyat ucuz nakliyat istanbul bakırköy nakliyat üsküdar ucuz nakliyat kadiköy nakliyat Bahçelievler nakliyat sefaköy nakliyat gaziosmanpaşa nakliyat küçükçekmece nakliyat anadolu yakası nakliyat avrupa yakası nakliyat Güngören nakliyat Evden Eve Nakliyat Parça Eşya Taşıma İSTANBUL Evden Eve Nakliyat evden eve taşıma Ofis Taşımacılığı Asansörlü Taşıma Şehiriçi Nakliyat Şehirler Arası Nakliyat gaziosmanpaşa evden eve nakliyat esenler nakliyat halkalı nakliyat eyüp nakliyat sefaköy evden eve nakliyat esenyurt nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve taşımacılık evden eve nakliyat Şehirler Arası nakliyat Eşya depolama ofis taşımacılığı parça eşya taşımacılığı Şehiriçi nakliyat asansörlü taşıma
en iyi aksiyon oyunları - lordoyun.com en iyi macera oyunları - lordoyun.com en iyi strateji oyunları - lordoyun.com en iyi nişan oyunları - lordoyun.com çocuklar için öğretici oyunlar - lordoyun.com araba - yarış oyunları - lordoyun.com en iyi spor oyunları - lordoyun.com en iyi basketbol oyunları - lordoyun.com en iyi futbol oyunları - lordoyun.com en iyi yapboz puzzle oyunları - lordoyun.com en iyi online multiplayer çok oyunculu oyunlar - lordoyun.com en iyi dövüş - kavga oyunları - lordoyun.com en iyi beceri yetenek oyunları - lordoyun.com en iyi hayvan oyunları - lordoyun.com en iyi masa oyunları kart oyunları - lordoyun.com en yeni kız oyunları - lordoyun.com bebek oyunları barbie - lordoyun.com barbie hello kitty bebek kız oyunları - lordoyun.com en iyi şaka komik eğlence oyunları - lordoyun.com en sağlam defence savunma oyunları - lordoyun.com balon patlatma oyunları - lordoyun.com en iyi en yeni platform oyunları - lordoyun.com saklambaç nesne bulma oyunları - lordoyun.com instagram takipci instagram begeni unfollow aracı hilesi instagram yorum hilesi 2018 instagram hilesi instagram takipci satın al instagram hilesi satın al instagram giriş youtube mp3 indirme sitesi mobil youtube mp3 indirme youtube mp4 cevirici tubemate mp3 indirme mobil mp3 indirme mobil instagram video indir youtube videosu muzik indirme sitesi 2018 yeni pop şarkılar pop muzik indirme muzik indirme rap indir mobil zil sesi
kadıköy evden eve nakliyat ümraniye evden eve nakliyat ataşehir evden eve nakliyat çekmeköy evden eve nakliyat pendik evden eve nakliyat üsküdar evden eve nakliyat kağıthane evden eve nakliyat sarıyer evden eve nakliyat bakırköy evden eve nakliyat şişli evden eve nakliyat eşya depolama ofis taşıma bahçeşehir evden eve nakliyat kağıthane evden eve nakliyat maltepe evden eve nakliyat tuzla evden eve nakliyat pendik evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat kadıköy evden eve nakliyat üsküdar evden eve nakliyat ümraniye evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat göktürk evden eve nakliyat parça eşya taşıma ataşehir evden eve nakliyat sarıyer evden eve nakliyat şişli evden eve nakliyat evden eve taşıma evden eve nakliye nakliye firmaları istanbul nakliye istanbul nakliyat Ofis taşıma Eşya depolama istanbul evden eve nakliyat Evden eve nakliyat