YAŞLILARDA YALNIZLIK ve YAŞAM KALİTESİ - LONELINESS and QUALITY of LIFE in ELDERLY

Cüneyt Çam, Emrah Atay, Burhanettin Işıklı

Öz


Yaşlanma yaşam evresinin sonuna yaklaştıkça her bireyin karşı karşıya kaldığı bedenin fonksiyonel kapasitesinde azalma ve işlevlerde azalmayla karakterize durdurulması mümkün olmayan ve fiziksel, psikolojik, sosyal boyutları ile değerlendirilmesi gereken bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Dünyada 65 yaş ve üzeri nüfus, 2010 yılında 524 milyon (%8) olup, 2050 yılında 1.5 milyar (%16) olması beklenmektedir. Türkiye’de ise 2012’de 5,7 milyon (%7.5) olan yaşlı nüfusun 2023’te 8,6 milyon (%10.2), 2050’de ise 19,5 milyon (%20.8) olacağı tahmin edilmektedir. Gerek dünya gerekse ülkemizdeki yaşlı nüfusta meydana gelen artış “yaşlı sağlığı” ve bunun önemli bir bileşeni olan ‘‘yaşlılarda yaşam kalitesi’’ kavramını oldukça önemli bir noktaya taşımaktadır. Bu durum birçok disiplinin yaşlılık konusuna olan ilgisini arttırmakla birlikte yaşlı sağlığını daha sık gündeme getirmektedir. Tüm dünyada giderek önem kazanan, yaşlı bireylerin sağlıklı ve başarılı yaşlanmaları, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, toplumla bütünleşmeleri ve toplumla uyumlu olarak yaşamaları konusundaki girişimler giderek artmaktadır. Başarılı bir yaşlanma modeli için üç özellik olarak hastalık ve sakatlıktan kaçınma, yüksek fiziksel ve bilişsel işlevsel kapasitenin sürdürülmesi ve hayata aktif katılımın gerekli ön şartlar olduğu ileri sürülmüştür. Yaşlılıkta yaşam kalitesi sorularına sağlıkla ilgili konular ve sorunlar egemen olmuştur. Bu sebeple, yaşlanan nüfusun maliyeti ve yaşlı bireylerin hizmetlere bağımlı olmadan kendi kendilerine nasıl bir hayat süreceğine dair endişelerde bedensel sağlık sorunları öncelikli olmuştur. Halbuki özellikle yaşlılarda ruhsal sağlık sorunları ayrı bir öneme sahiptir. Bunlardan biri olan yalnızlık duygusu günümüzde nispeten üzerinde daha az durulan konulardan birisi olup yaşlılarda sık görülmekte doğrudan ya da dolaylı sağlık çıktılarına neden olmaktadır. Bu bakımdan, kişinin sosyal ilişki ağının, arzu ettiğinden daha dar ya da daha az doyumlu algılamasına bağlı yaşanan bir duygu olarak ifade edilen yalnızlık da yakından incelenmelidir.

Anahtar kelimeler: Yaşlılık, Yalnızlık, Yaşam kalitesi, Sağlıklı yaşlanma

LONELINESS and QUALITY of LIFE IN ELDERLY

Abstract:

Aging is defined as a unstoppable process that in which an individual with a decrease in the functional capacity of the body, a reduction in functionalities and it has to be discussed with its  physical, psychological and social dimensions. The population of 65 years and older people in the world is expected to be 524 million (8%) in 2010 and 1.5 billion (16%) in 2050. The elderly population in Turkey in 2023 is suggested to increase from 5.7 million to 8.6 million, while in 2050 is estimated to be 19.5 million. The increase in the elderly population in the world and our country highlights the "elderly health", "quality of life in old age". The initiatives like the healthy and successful aging of older people, the upgrading of their quality of life, their integration into society and their lives in harmony with society gains importance all over the world. Three prerequisites for a successful aging model are the avoidance of illness and disability, the maintenance of high physical and cognitive functional capacity, and active participation in life. Health-related problems especially physical problems dominate concerns about quality of life in old age. For this reason, the cost of the aging population and the anxieties about how an old person would live without being dependent on services have always been priorities. But there is a missing point that the mental health is also important when we talk about older people. Loneliness, which is a feeling that is felt due to the perceived lack of satisfaction of the social network is one of the important psychological problem and causes direct or indirect physical or other mental health outcomes. At present, the loneliness is a subject that not given importance enough and has to be evaluated carefully for elderly health.

Key words:  Elderly, Loneliness, Quality of Life, Healthy ageing


Tam Metin:

ARTICLE 6

Referanslar


İlhan N, Arpacı S, Havaoğlu D, Kalyoncuoğlu H, Sarı P. Huzurevinde yaşayan yaşlıların yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler. Clin Exp Health Sci 2016; 6(2): 56-65.

Beğer T, Yavuzer H. Yaşlılık ve yaşlılık epidemiyolojisi. Klinik gelişim. 2012;25(3):1-3.

Proposed working definition of an older person in Africa for the MDS Project 2002 [Available from: http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/.

World Health Organization. World report on ageing and health: World Health Organization; 2015.

Population structure and ageing 2017 [Available from: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing.

World Health Organization. US National Institute on Aging. Global health and aging. 2011.

Kellner R. Hypochondriasis and somatization. Jama. 1987;258(19):2718-22.

Salomon JA, Wang H, Freeman MK, Vos T, Flaxman AD, Lopez AD, et al. Healthy life expectancy for 187 countries, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden Disease Study 2010. The Lancet. 2012;380(9859):2144-62.

Güngör Ergan N. Yaşlılıkta Sosyal Uyum. Erişim: www yaslilikrehberi org/media/13356/497_yaslilikta_sosyal_uyum doc Erişim Tarihi. 2013;13:12.

Rowe JW, Kahn RL. Successful aging. The gerontologist. 1997;37(4):433-40.

Reichstadt J, Sengupta G, Depp CA, Palinkas LA, Jeste DV. Older adults' perspectives on successful aging: Qualitative interviews. The American Journal of Geriatric Psychiatry. 2010;18(7):567-75.

Holstein MB, Minkler M. Self, society, and the “new gerontology”. The Gerontologist. 2003;43(6):787-96.

Hendricks J. Creative aging: How we live, how we age. The Gerontological Society of America; 1998;38(5):633-635.

Elsawy B, Higgins KE. The geriatric assessment. Am Fam Physician. 2011;83(1):48-56.

Arslan Ş, Kutsal Y. Geriatride yaşam kalitesinin değerlendirimi. Geriatri. 1999;2(4):173-8.

Doğaner YÇ, Aydoğan Ü, Sarı O. Yaşlılarda Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler. Turkiye Klinikleri Journal of Family Medicine Special Topics. 2014;5(3):70-5.

Çalıştır B, Dereli F, Ayan H, Cantürk A. Muğla il merkezinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin incelenmesi. Türk Geriatri Dergisi. 2006;9(1):30-3.

Strawbridge WJ, Wallhagen MI, Cohen RD. Successful aging and well-being: Self-rated compared with Rowe and Kahn. The Gerontologist. 2002;42(6):727-33.

Rowe JW, Kahn RL. Successful aging 2.0: conceptual expansions for the 21st century. The Journals of Gerontology: Series B. 2015;70(4):593-6.

Gerharz EW, Emberton M. Quality of life research in urology. World journal of urology. 1999;17(4):191-2.

Long PH. On the quantity and quality of life. Medical times. 1960;88:613.

Farquhar M. Elderly people's definitions of quality of life. Social science & medicine. 1995;41(10):1439-46.

World Health Organization. WHOQOL: Measuring Quality of Life Available from: http://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/.

Gabriel Z, Bowling A. Quality of life from the perspectives of older people. Ageing & Society. 2004;24(5):675-91.

Group W, Group W, editors. What quality of life. World health forum; 1996.

Eser E. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin kavramsal temelleri ve ölçümü, sağlıkta yaşam kalitesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Birikim Dergisi. 2006;1(2):1-5.

Bowling A. Measuring health: McGraw-Hill Education (UK); 2004.

Berlim MT, Fleck M. " Quality of life": a brand new concept for research and practice in psychiatry. Revista Brasileira de Psiquiatria. 2003;25(4):249-52.

Türkoğlu N, Adıbelli D. Yaşlılarda Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (CASP-19) Türk Toplumuna Adaptasyonu. Akad Geriatri 2014; 6: 98-105.

Eser S, Saatli G, Eser E, Baydur H, Fıdaner C. Yaşlılar için dünya sağlık örgütü yaşam kalitesi modülü WHOQOL-OLD: Türkiye alan çalışması Türkçe sürüm geçerlilik ve güvenilirlik sonuçları. Turk Psikiyatri Dergisi. 2010;21(1):37-48.

Fortin M, Lapointe L, Hudon C, Vanasse A, Ntetu AL, Maltais D. Multimorbidity and quality of life in primary care: a systematic review. Health and Quality of life Outcomes. 2004;2(1):51.

Müezzinoğlu T. Yaşam kalitesi. Üroonkoloji Bülteni. 2005;1:25-9.

Atasever A, Erdinç E. KOAH’da yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi. 2003;51(4):446-55.

Fidan D, Ünal B, Demiral Y. Sağlığa ilişkin yaşam kalitesi kavramı ve ölçüm yöntemleri. Sağlık ve Toplum. 2003;13(3):3-8.

Peplau LA, Perlman D. Perspectives on loneliness. Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy. 1982:1-20.

Hawkley LC, Cacioppo JT. Loneliness matters: a theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. Annals of behavioral medicine. 2010;40(2):218-27.

Heinrich LM, Gullone E. The clinical significance of loneliness: A literature review. Clinical psychology review. 2006;26(6):695-718.

Weiss RS. Loneliness: The experience of emotional and social isolation. 1973.

DiTommaso E, Spinner B. Social and emotional loneliness: A re-examination of Weiss' typology of loneliness. Personality and Individual Differences. 1997;22(3):417-27.

Luanaigh CÓ, Lawlor BA. Loneliness and the health of older people. International journal of geriatric psychiatry. 2008;23(12):1213-21.

Andersson L. Om ensamhetens innehall och aldres upplevelser. Tidskriften Aldrecentrum. 1990;1:9-13.

de Jong Gierveld J. A review of loneliness: concept and definitions, determinants and consequences. Reviews in Clinical Gerontology. 1998;8(1):73-80.

Perlman D, Peplau LA. Loneliness research: A survey of empirical findings. Preventing the harmful consequences of severe and persistent loneliness. 1984;13:46.

Pinquart M, Sorensen S. Influences on loneliness in older adults: A meta-analysis. Basic and applied social psychology. 2001;23(4):245-66.

Dykstra PA. Older adult loneliness: myths and realities. European journal of ageing. 2009;6(2):91.

Arslantaş D, Metintaş S, Ünsal A, Kalyoncu C. Eskişehir Mahmudiye ilçesi yaşlılarında yaşam kalitesi. Osmangazi Tıp Dergisi. 2006;28(2):81-9.

Boomsma DI, Willemsen G, Dolan CV, Hawkley LC, Cacioppo JT. Genetic and environmental contributions to loneliness in adults: The Netherlands Twin Register Study. Behavior genetics. 2005;35(6):745-52.

Cacioppo JT, Hawkley LC, Ernst JM, Burleson M, Berntson GG, Nouriani B, et al. Loneliness within a nomological net: An evolutionary perspective. Journal of research in personality. 2006;40(6):1054-85.

Savikko N, Routasalo P, Tilvis RS, Strandberg TE, Pitkälä KH. Predictors and subjective causes of loneliness in an aged population. Archives of gerontology and geriatrics. 2005;41(3):223-33.

Van Tilburg T, de Jong Gierveld J, Lecchini L, Marsiglia D. Social integration and loneliness: A comparative study among older adults in the Netherlands and Tuscany, Italy. Journal of social and personal relationships. 1998;15(6):740-54.

Patterson AC, Veenstra G. Loneliness and risk of mortality: A longitudinal investigation in Alameda County, California. Social science & medicine. 2010;71(1):181-6.

Tobo-Medina N, Canaval-Erazo GE. Las emociones y el estrés en personas con enfermedad coronaria. Aquichan. 2010;10(1):19-33.

Petitte T, Mallow J, Barnes E, Petrone A, Barr T, Theeke L. A systematic review of loneliness and common chronic physical conditions in adults. The open psychology journal. 2015;8(Suppl 2):113.

Boden-Albala B, Litwak E, Elkind M, Rundek T, Sacco R. Social isolation and outcomes post stroke. Neurology. 2005;64(11):1888-92.

Cheng J, Wang T, Li F, Xiao Y, Bi J, Chen J, et al. Self-rated health status and subjective health complaints associated with health-promoting lifestyles among urban Chinese women: A cross-sectional study. PloS one. 2015;10(2):e0117940.

Cacioppo JT, Hughes ME, Waite LJ, Hawkley LC, Thisted RA. Loneliness as a specific risk factor for depressive symptoms: cross-sectional and longitudinal analyses. Psychology and aging. 2006;21(1):140.

Ebrahim S, Barer D, Nouri F. Affective illness after stroke. The British Journal of Psychiatry. 1987;151(1):52-6.

Löfvenmark C, Mattiasson A-C, Billing E, Edner M. Perceived loneliness and social support in patients with chronic heart failure. European Journal of Cardiovascular Nursing. 2009;8(4):251-8.

Theeke L, Horstman P, Mallow J, Lucke-Wold N, Culp S, Domico J, et al. Quality of life and loneliness in stroke survivors living in Appalachia. The Journal of neuroscience nursing: journal of the American Association of Neuroscience Nurses. 2014;46(6):E3.

Jongenelis K, Pot A, Eisses A, Beekman A, Kluiter H, Ribbe M. Prevalence and risk indicators of depression in elderly nursing home patients: the AGED study. Journal of affective disorders. 2004;83(2):135-42.

Holt-Lunstad J, Smith TB, Baker M, Harris T, Stephenson D. Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: a meta-analytic review. Perspectives on Psychological Science. 2015;10(2):227-37.

Cacioppo JT, Hawkley LC, Thisted RA. Perceived social isolation makes me sad: 5-year cross-lagged analyses of loneliness and depressive symptomatology in the Chicago Health, Aging, and Social Relations Study. Psychology and aging. 2010;25(2):453.

Wilson RS, Krueger KR, Arnold SE, Schneider JA, Kelly JF, Barnes LL, et al. Loneliness and risk of Alzheimer disease. Archives of general psychiatry. 2007;64(2):234-40.

Walker A, Mollenkopf H. International and multi-disciplinary perspectives on quality of life in old age: Conceptual issues. Quality of life in old age: Springer; 2007:3-13.

Dykstra PA. Aging and social support. The Blackwell encyclopedia of sociology. 2007.

Bernard SM. Loneliness and Social Isolation Among Older People in North Yorkshire: Executive summary. 2013.

Simon MA, Chang E-S, Zhang M, Ruan J, Dong X. The prevalence of loneliness among US Chinese older adults. Journal of aging and health. 2014;26(7):1172-88.

Saime E, Sezer A, Şişman Fn, Öztürk S. Yaşlilarda Yalnizlik Algisi Ve Yaşam Doyumu. 2016;5(3):60-69.

Cattan M, White M, Bond J, Learmouth A. Preventing social isolation and loneliness among older people: a systematic review of health promotion interventions. Ageing & Society. 2005;25(1):41-67.

VanderWeele TJ, Hawkley LC, Cacioppo JT. On the Reciprocal Association Between Loneliness and Subjective Well-being. American Journal of Epidemiology. 2012;176(9):777-84.

Routasalo PE, Tilvis RS, Kautiainen H, Pitkala KH. Effects of psychosocial group rehabilitation on social functioning, loneliness and well‐being of lonely, older people: randomized controlled trial. Journal of advanced nursing. 2009;65(2):297-305.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.