ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRES DÜZEYİ ve İLİŞKİLİ OLABİLECEK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ - ASSESSMENT of PERCEIVED STRESS LEVEL and RELATED FACTORS in UNIVERSITY STUDENTS

Seval Çalışkan, Sevil Aydoğan, Burhanettin Işıklı, Selma Metintaş, Füsun Yenilmez, Çınar Yenilmez

Öz


Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde algılanan stres düzeylerinin belirlenmesi ve bazı sosyodemografik özellikler ile ilişkisinin incelenmesidir. Çalışma, 2018 yılında 405 üniversite öğrencisinde yapılan kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışmada üniversite öğrencilerinin sosyodemografik özelliklerini ve algılanan stres düzeyini sorgulayan sorulardan oluşan bir anket form uygulandı. Çalışmaya katılan 405 kişinin yaşları 17-28 arasında değişmekte olup ortalaması ±SS 20.68±1.53 yıl idi. Üniversite öğrencilerinin %12.8’inde yüksek düzeyde algılanan stres saptandı. Algılanan stres düzeyi, genel sağlık durumu algısı kötü olanlarda, kronik bir hastalığı olanlarda, A tipi kişiliği olanlarda, uyku düzeni ve kalitesi kötü olanlarda, boş zamanlarını değerlendirebileceği hobisi/uğraşı olmayanlarda, algılanan aile desteği kötü olanlarda, algılanan arkadaş desteği kötü olanlarda, geleceğin daha iyi olacağı ile ilgili düşüncesi olanlarda daha yüksek saptandı. Algılanan stres düzeyinin orta ve yüksek olduğu düşünülen gruplarda stres düzeyinin düşürülmesine yönelik eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Bu bağlamda üniversitelerde psikolojik danışma ve rehberlik servisleri daha etkin hale getirilerek öğrencilere profesyonel destek sağlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Algılanan stres düzeyi, Üniversite öğrencisi, Eskişehir

ASSESSMENT of PERCEIVED STRESS LEVEL and RELATED FACTORS in UNIVERSITY STUDENTS

The aim of the study was to investigate the perceived stress levels in university students and the relation with some sociodemographic characteristics. This cross-sectional study is performed 405 university students in 2018.  In the study, a questionnaire consisting of questions about sociodemographic characteristics and perceived stress level. The mean age of the 405 participants was between 17 and 28 years and the mean±SD was 20.68±1.53 years. High perceived stress was detected in 12.8% of the university students. In the study group, it was found that perceived stress were higher in poor health status, in chronic disease, in type A personality, in poor sleep quality and patterns, in no hobbies, in poor perceived family and friends support.  In conclusion, educational studies should be conducted to reduce the stress level in the groups where the perceived stress level is thought to be moderate and high. This context, psychological counseling and guidance services in universities might be made more effective and professional support should be provided to the students.

Keywords: Perceived stress level, University student, Eskişehir


Tam Metin:

ARTICLE 5

Referanslar


Eskin M, Harlak H, Demirkıran F, Dereboy Ç, editors. Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi. New/Yeni Symposium Journal;Cilt:51, Sayı:3,2013,S:132-140.

Aydın Ş. Örgütsel stres yönetimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004;6(3), S: 49-74.

Gümüştekin GE, Öztemiz AB. Örgütlerde stresin verimlilik ve performansla etkileşimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005;14(1), S:271-288.

Folkman S, Schaefer C, Lazarus RS. Cognitive processes as mediators of stress and coping. Human stress and cognition. 1979:265-98.

Ross RR, Altmaier EM. Intervention in occupational stress: A handbook of counselling for stress at work: Sage; 1994.

Asıcı E, Uygur SS. Duygusal Öz-Yeterlik ve Affetmenin Algılanan Stres Düzeyini Yordayıcı Rolü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017;6(3), S:1353-1375.

Ceyhan AA, Ceyhan E, Kurtyılmaz Y. Investigation of University Students' Depression. Eurasian Journal of Educational Research (EJER). 2009(36).

Kohn JP, Frazer GH. An academic stress scale: Identification and rated importance of academic stressors. Psychological reports. 1986;59(2):415-26.

Astı N, Acar G, Bagcı H, Bagcı I. Sa ğlık Bakım Personeli Olarak Yetisecek Ögrencilerin Ruhsal Durumları ve Yaklaşımları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005;15:25-35.

Hancıoğlu Y. Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Stres Düzeyleri İle Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:15, Sayı:1,2017, S:130-149.

Akbağ M, Sayıner B, Sözen D. Üniversite öğrencilerinde stres düzeyi, denetim odağı ve depresyon düzeyi arasındaki ilişki üzerine bir inceleme, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:21, 2005, S:59-74.

Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. Perceived stress scale. Measuring stress: A guide for health and social scientists. 1994.

Baltaş Z, Atakuman Y, Duman Y, editors. Standardization of the perceived stress scale: Perceived stress in turkish middle managers. Stress and Anxiety Research Society. 19th International Conference, İstanbul; 1998.

Aslan Ş. Bireylerarası Çatışmayı Çözümleme Yöntemlerinin Algılanan Stres Düzeyiyle Ilişkilerinin Araştırılması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2008;2008(2):303-23.

Ross SE, Niebling BC, Heckert TM. Sources of stress among college students. Social psychology. 1999;61(5):841-6.

Savcı M, Aysan F. Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stres Düzeyi İle Stresle Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2014;2014(3):44-56.

Misra R, McKean M. College students' academic stress and its relation to their anxiety, time management, and leisure satisfaction. American Journal of Health Studies. 2000;16(1):41.

Dahlin M, Joneborg N, Runeson B. Stress and depression among medical students: A cross‐sectional study. Medical education. 2005;39(6):594-604.

Von Bothmer MI, Fridlund B. Gender differences in health habits and in motivation for a healthy lifestyle among Swedish university students. Nursing & health sciences. 2005;7(2):107-18.

Martin RA, Kazarian SS, Breiter HJ. Perceived stress, life events, dysfunctional attitudes, and depression in adolescent psychiatric inpatients. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 1995;17(1):81-95.

Wichianson JR, Bughi SA, Unger JB, Spruijt‐Metz D, Nguyen‐Rodriguez ST. Perceived stress, coping and night‐eating in college students. Stress and health. 2009;25(3):235-40.

Liu C, Xie B, Chou C-P, Koprowski C, Zhou D, Palmer P, et al. Perceived stress, depression and food consumption frequency in the college students of China Seven Cities. Physiology & behavior. 2007;92(4):748-54.

Keller A, Litzelman K, Wisk LE, Maddox T, Cheng ER, Creswell PD, et al. Does the perception that stress affects health matter? The association with health and mortality. Health Psychology. 2012;31(5):677.

Özdemir Ü, Taşcı S. Kronik Hastalıklarda Psikososyal Sorunlar Ve Bakım. Erü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2013;1(1):57-72.

Yeşilbalkan Öu, Akyol Ad, Çetinkaya Y, Altin T, Ünlü D. Kemoterapi Tedavisi Alan Hastaların Tedaviye Bağlı Yaşadıkları Semptomlar Ve Yaşam Kalitesine Olan Etkisinin İncelenmesi. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2005:13,S:13-209.

Bahar A, Sertbas G, Sönmez A. Diyabetes mellituslu hastalarin depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi/Determination of depression and anxiety levels of patients with diabetes mellitus. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006;7(1):18.

Çam O, Saka Ş, Gümüş AB. Meme Kanserli Hastaların Psikososyal Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Meme Sağliği Dergisi/Journal of Breast Health. 2009;5(2), S:73-81.

Blumenthal JA, Babyak MA, O'Connor C, Keteyian S, Landzberg J, Howlett J, et al. Effects of exercise training on depressive symptoms in patients with chronic heart failure: the HF-ACTION randomized trial. Jama. 2012;308(5):465-74.

Gallagher D, O'Regan C, Savva GM, Cronin H, Lawlor BA, Kenny RA. Depression, anxiety and cardiovascular disease: which symptoms are associated with increased risk in community dwelling older adults? Journal of affective disorders. 2012;142(1):132-8.

Durna U. Stres, A ve B tipi kişilik yapısı ve bunlar arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2004;11(1):191-206.

Şahin NH, Güler M, Basım HN. A tipi kişilik örüntüsünde bilişsel ve duygusal zekânın stresle başa çıkma ve stres belirtileri ile ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi. 2009;20(3):243-54.

Seyedfatemi N, Tafreshi M, Hagani H. Experienced stressors and coping strategies among Iranian nursing students. BMC nursing. 2007;6(1):11.

Hudd SS, Dumlao J, Erdmann-Sager D, Murray D, Phan E, Soukas N, et al. Stress at college: Effects on health habits, health status and self-esteem. College Student Journal. 2000;34(2).

Moraska A, Fleshner M. Voluntary physical activity prevents stress-induced behavioral depression and anti-KLH antibody suppression. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2001;281(2):R484-R9.

Lambert VA, Lambert CE, Klipple GL, Mewshaw EA. Social Support, Hardiness and Psychological Well‐Being in Women with Arthritis. Journal of Nursing Scholarship. 1989;21(3):128-31.

Saygın Y. Üniversite öğrencilerinin sosyal destek, benlik saygısı ve öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi; 2008.

Kenny ME. College seniors' perceptions of parental attachments: The value and stability of family ties. Journal of College Student Development, 31(1): 39-46. 1990.

Cohen S, Syme SL. Issues in the study and application of social support. Social support and health. 1985;3:3-22.

Sakin Ozen N, Ercan I, Irgil E, Sigirli D. Anxiety prevalence and affecting factors among university students. Asia Pacific Journal of Public Health. 2010;22(1):127-33.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.