antalya escort konya escort
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRES DÜZEYİ ve İLİŞKİLİ OLABİLECEK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ | Çalışkan | Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRES DÜZEYİ ve İLİŞKİLİ OLABİLECEK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Seval Çalışkan, Sevil Aydoğan, Burhanettin Işıklı, Selma Metintaş, Füsun Yenilmez, Çınar Yenilmez

Öz


Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde algılanan stres düzeylerinin belirlenmesi ve bazı sosyodemografik özellikler ile ilişkisinin incelenmesidir. Çalışma, 2018 yılında 405 üniversite öğrencisinde yapılan kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışmada üniversite öğrencilerinin sosyodemografik özelliklerini ve algılanan stres düzeyini sorgulayan sorulardan oluşan bir anket form uygulandı. Çalışmaya katılan 405 kişinin yaşları 17-28 arasında değişmekte olup ortalaması ±SS 20.68±1.53 yıl idi. Üniversite öğrencilerinin %12.8’inde yüksek düzeyde algılanan stres saptandı. Algılanan stres düzeyi, genel sağlık durumu algısı kötü olanlarda, kronik bir hastalığı olanlarda, A tipi kişiliği olanlarda, uyku düzeni ve kalitesi kötü olanlarda, boş zamanlarını değerlendirebileceği hobisi/uğraşı olmayanlarda, algılanan aile desteği kötü olanlarda, algılanan arkadaş desteği kötü olanlarda, geleceğin daha iyi olacağı ile ilgili düşüncesi olanlarda daha yüksek saptandı. Algılanan stres düzeyinin orta ve yüksek olduğu düşünülen gruplarda stres düzeyinin düşürülmesine yönelik eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Bu bağlamda üniversitelerde psikolojik danışma ve rehberlik servisleri daha etkin hale getirilerek öğrencilere profesyonel destek sağlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Algılanan stres düzeyi, Üniversite öğrencisi, Eskişehir

ASSESSMENT OF PERCEIVED STRESS LEVEL AND RELATED FACTORS IN UNIVERSITY STUDENTS

The aim of the study was to investigate the perceived stress levels in university students and the relation with some sociodemographic characteristics. This cross-sectional study is performed 405 university students in 2018.  In the study, a questionnaire consisting of questions about sociodemographic characteristics and perceived stress level. The mean age of the 405 participants was between 17 and 28 years and the mean±SD was 20.68±1.53 years. High perceived stress was detected in 12.8% of the university students. In the study group, it was found that perceived stress were higher in poor health status, in chronic disease, in type A personality, in poor sleep quality and patterns, in no hobbies, in poor perceived family and friends support.  In conclusion, educational studies should be conducted to reduce the stress level in the groups where the perceived stress level is thought to be moderate and high. This context, psychological counseling and guidance services in universities might be made more effective and professional support should be provided to the students.

Keywords: Perceived stress level, University student, Eskişehir


Tam Metin:

ARTICLE 5 (40-49)

Referanslar


Eskin M, Harlak H, Demirkıran F, Dereboy Ç, editors. Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi. New/Yeni Symposium Journal;Cilt:51, Sayı:3,2013,S:132-140.

Aydın Ş. Örgütsel stres yönetimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004;6(3), S: 49-74.

Gümüştekin GE, Öztemiz AB. Örgütlerde stresin verimlilik ve performansla etkileşimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005;14(1), S:271-288.

Folkman S, Schaefer C, Lazarus RS. Cognitive processes as mediators of stress and coping. Human stress and cognition. 1979:265-98.

Ross RR, Altmaier EM. Intervention in occupational stress: A handbook of counselling for stress at work: Sage; 1994.

Asıcı E, Uygur SS. Duygusal Öz-Yeterlik ve Affetmenin Algılanan Stres Düzeyini Yordayıcı Rolü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017;6(3), S:1353-1375.

Ceyhan AA, Ceyhan E, Kurtyılmaz Y. Investigation of University Students' Depression. Eurasian Journal of Educational Research (EJER). 2009(36).

Kohn JP, Frazer GH. An academic stress scale: Identification and rated importance of academic stressors. Psychological reports. 1986;59(2):415-26.

Astı N, Acar G, Bagcı H, Bagcı I. Sa ğlık Bakım Personeli Olarak Yetisecek Ögrencilerin Ruhsal Durumları ve Yaklaşımları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005;15:25-35.

Hancıoğlu Y. Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Stres Düzeyleri İle Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:15, Sayı:1,2017, S:130-149.

Akbağ M, Sayıner B, Sözen D. Üniversite öğrencilerinde stres düzeyi, denetim odağı ve depresyon düzeyi arasındaki ilişki üzerine bir inceleme, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:21, 2005, S:59-74.

Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. Perceived stress scale. Measuring stress: A guide for health and social scientists. 1994.

Baltaş Z, Atakuman Y, Duman Y, editors. Standardization of the perceived stress scale: Perceived stress in turkish middle managers. Stress and Anxiety Research Society. 19th International Conference, İstanbul; 1998.

Aslan Ş. Bireylerarası Çatışmayı Çözümleme Yöntemlerinin Algılanan Stres Düzeyiyle Ilişkilerinin Araştırılması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2008;2008(2):303-23.

Ross SE, Niebling BC, Heckert TM. Sources of stress among college students. Social psychology. 1999;61(5):841-6.

Savcı M, Aysan F. Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stres Düzeyi İle Stresle Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2014;2014(3):44-56.

Misra R, McKean M. College students' academic stress and its relation to their anxiety, time management, and leisure satisfaction. American Journal of Health Studies. 2000;16(1):41.

Dahlin M, Joneborg N, Runeson B. Stress and depression among medical students: A cross‐sectional study. Medical education. 2005;39(6):594-604.

Von Bothmer MI, Fridlund B. Gender differences in health habits and in motivation for a healthy lifestyle among Swedish university students. Nursing & health sciences. 2005;7(2):107-18.

Martin RA, Kazarian SS, Breiter HJ. Perceived stress, life events, dysfunctional attitudes, and depression in adolescent psychiatric inpatients. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 1995;17(1):81-95.

Wichianson JR, Bughi SA, Unger JB, Spruijt‐Metz D, Nguyen‐Rodriguez ST. Perceived stress, coping and night‐eating in college students. Stress and health. 2009;25(3):235-40.

Liu C, Xie B, Chou C-P, Koprowski C, Zhou D, Palmer P, et al. Perceived stress, depression and food consumption frequency in the college students of China Seven Cities. Physiology & behavior. 2007;92(4):748-54.

Keller A, Litzelman K, Wisk LE, Maddox T, Cheng ER, Creswell PD, et al. Does the perception that stress affects health matter? The association with health and mortality. Health Psychology. 2012;31(5):677.

Özdemir Ü, Taşcı S. Kronik Hastalıklarda Psikososyal Sorunlar Ve Bakım. Erü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2013;1(1):57-72.

Yeşilbalkan Öu, Akyol Ad, Çetinkaya Y, Altin T, Ünlü D. Kemoterapi Tedavisi Alan Hastaların Tedaviye Bağlı Yaşadıkları Semptomlar Ve Yaşam Kalitesine Olan Etkisinin İncelenmesi. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2005:13,S:13-209.

Bahar A, Sertbas G, Sönmez A. Diyabetes mellituslu hastalarin depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi/Determination of depression and anxiety levels of patients with diabetes mellitus. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006;7(1):18.

Çam O, Saka Ş, Gümüş AB. Meme Kanserli Hastaların Psikososyal Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Meme Sağliği Dergisi/Journal of Breast Health. 2009;5(2), S:73-81.

Blumenthal JA, Babyak MA, O'Connor C, Keteyian S, Landzberg J, Howlett J, et al. Effects of exercise training on depressive symptoms in patients with chronic heart failure: the HF-ACTION randomized trial. Jama. 2012;308(5):465-74.

Gallagher D, O'Regan C, Savva GM, Cronin H, Lawlor BA, Kenny RA. Depression, anxiety and cardiovascular disease: which symptoms are associated with increased risk in community dwelling older adults? Journal of affective disorders. 2012;142(1):132-8.

Durna U. Stres, A ve B tipi kişilik yapısı ve bunlar arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2004;11(1):191-206.

Şahin NH, Güler M, Basım HN. A tipi kişilik örüntüsünde bilişsel ve duygusal zekânın stresle başa çıkma ve stres belirtileri ile ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi. 2009;20(3):243-54.

Seyedfatemi N, Tafreshi M, Hagani H. Experienced stressors and coping strategies among Iranian nursing students. BMC nursing. 2007;6(1):11.

Hudd SS, Dumlao J, Erdmann-Sager D, Murray D, Phan E, Soukas N, et al. Stress at college: Effects on health habits, health status and self-esteem. College Student Journal. 2000;34(2).

Moraska A, Fleshner M. Voluntary physical activity prevents stress-induced behavioral depression and anti-KLH antibody suppression. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2001;281(2):R484-R9.

Lambert VA, Lambert CE, Klipple GL, Mewshaw EA. Social Support, Hardiness and Psychological Well‐Being in Women with Arthritis. Journal of Nursing Scholarship. 1989;21(3):128-31.

Saygın Y. Üniversite öğrencilerinin sosyal destek, benlik saygısı ve öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi; 2008.

Kenny ME. College seniors' perceptions of parental attachments: The value and stability of family ties. Journal of College Student Development, 31(1): 39-46. 1990.

Cohen S, Syme SL. Issues in the study and application of social support. Social support and health. 1985;3:3-22.

Sakin Ozen N, Ercan I, Irgil E, Sigirli D. Anxiety prevalence and affecting factors among university students. Asia Pacific Journal of Public Health. 2010;22(1):127-33.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.

hack forum forum hack warez forum k2 shell recovery shell sadrazam shell wso shell danger shell webroot shell hacklink satışı hacklink su kaçağı bulma su kaçagı bulma su kaçağı tespiti su kaçagı tespiti petek temizleme beyaz eşya hizmeti beyaz eşya servis beyaz esya servisi yetkili servis beyaz eşya servisi beyaz eşya hizmeti Sefaköy Bosch Servisi Sefaköy Arçelik Servisi Sefaköy beko Servisi Sefaköy vestel Servisi Kadıköy Bosch Servisi Kadıköy Arçelik Servisi kadıköy beko Servisi Esenyurt Bosch Servisi Esenyurt Arçelik Servisi Esenyurt beko Servisi Esenyurt vestel Servisi Sultangazi Bosch Servisi Sultangazi Arçelik Servisi Sultangazit beko Servisi Sultangazi vestel Servisi üsküdar Bosch Servisi üsküdar Arçelik Servisi üsküdar beko Servisi üsküdar vestel Servisi Pendik Bosch Servisi Pendik Arçelik Servisi Pendik beko Servisi Pendik vestel Servisi Küçükçekmece Bosch Servisi Küçükçekmece Arçelik Servisi Küçükçekmece beko Servisi Küçükçekmece vestel Servisi Bağcılar Bosch Servisi Bağcılar Arçelik Servisi Bağcılar beko Servisi Bağcılar vestel Servisi cami halısı cami halı cami süpürgeleri cami halıları Göbekli Cami Halısı Saflı Cami Halısı Seccadeli Cami Halısı Yün Cami Halısı Polipropilen Cami Halısı Duvardan Duvara Cami Halısı cami süpürgesi cami süpürgeleri sebo cami süpürgesi hamra cami süpürgesi hamra cami süpürge hamra cami süpürgeleri Mass deface shell Hostgator config çekme shell Config fucker shell Vhosts fucker shell Sadrazam shell Wso shell C99 shell Cgi master shell r57 shell mini shell config çekme shell wordpress mass index shell symlinks shell alfa shell log silme shell mass config shell r00tshellv1 shell marion001 shell Nabilaholic Privat Shell k2 shell r57 shell mini shell c99 shell recovery shell sadrazam shell wso shell log silme shell mass config cekme shell config fucker shell vhosts fucker shell web güvenlik Sitenizdeki zararlı kodlari bulma Web sitenizde sql injection engelleme Sunucuda cgi perl engelleme Linux ücretsiz VPN bağlanma Localroot exploit nasıl kullanılır? Backconnect bypass yöntemleri cisco cisco nedir eigrp nedir/a> kiralık bahis siteleri kiralık bahis sitesi kiralık bahis kiralik bahis sitesi kiralik bahis sitelerimirror zone zone mirror
şark köşesi şark odası kıl çadır kıl çadır wso shell
instagram takipci hilesi instagram hilesi instagram unfollow instagram hileleri instagram beğeni instagram yorum hilesi takipci kasma instagram instagram takipci satın al instagram instagramciyiz instagram takipci instagramcilar instagram takipci fiyatlari instagram takipci paketleri ucuz instagram takipci gerçek instagram takipci
SU KAÇAĞI TESPİTİ Pimaş açma Tıkanıklık Açma Kombi Bakım Petek Temizleme KÖTÜ KOKU GİDERME fatih su kaçağı bulma fatih su kaçağı tespiti kadıköy su kaçağı tespiti kadıköy su kaçağı bulma kadıköy tıkanıklık açma beykoz su kaçağı tespiti beykoz su kaçağı bulma beykoz tıkanıklık açma Sultanbeyli su kaçağı tespiti Sultanbeyli su kaçağı bulma Sultanbeyli tıkanıklık açma gebze su kaçağı tespiti gebze su kaçağı bulma gebze tıkanıklık açma Ataşehir su kaçağı tespiti Ataşehir su kaçağı bulma Ataşehir tıkanıklık açma eyüp su kaçağı bulma eyüp su kaçağı tespiti Beyoğlu Su Kaçağı Tespiti Beyoğlu Su Kaçağı bulma Güngören su kaçağı bulma Güngören su kaçağı tespiti esenler su kaçağı bulma esenler su kaçağı tespiti kağıthane su kaçağı tespiti kağıthane su kaçağı bulma beylikdüzü su kaçağı bulma beylikdüzü su kaçağı tespiti küçükçekmece su kaçağı bulma küçükçekmece su kaçağı tespiti Gaziosmanpaşa su kaçağı tespiti Gaziosmanpaşa su kaçağı bulma
İstanbul Nakliyat İstanbul Evden Eve Nakliyat İstanbul Nakliye Firmaları Beylikdüzü nakliyat Beylikdüzü evden eve nakliyat Acıbadem nakliyat Acıbadem evden eve nakliyat Kayışdağı nakliyat Kayışdağı evden eve nakliyat Bakırköy Nakliyat Bakırköy Evden Eve Nakliyat içerenköy Nakliyat Evden Evden Eve Nakliyat Esenyurt evden eve nakliyat esenyurt nakliyat pendik evden eve nakliyat pendik nakliyat tuzla evden eve nakliyat tuzla nakliyat kartal evden eve nakliyat kartal nakliyat kadıköy evden eve nakliyat kadıköy nakliyat maltepe evden eve nakliyat maltepe nakliyat ümraniye nakliyat ümraniye evden eve nakliyat üsküdar evden eve nakliyat beykoz nakliyat beykoz evden eve nakliyat kavacık evden eve nakliyat kavacık nakliyat sultanbeyli nakliyat sultanbeyli evden eve nakliyat sancaktepe evden eve nakliyat sancaktepe nakliyat sarıyer evden eve nakliyat sarıyer nakliyat> şişli evden eve nakliyat şişli nakliyat beşiktaş evden eve nakliyat beşiktaş nakliyat küçükyalı evden eve nakliyat küçükyalı nakliyat kozyatağı evden eve nakliyat kozyatağı nakliyat bostancı evden eve nakliyat bostancı nakliyat levent nakliyat levent evden eve nakliyat sancaktepe nakliyat sancaktepe evden eve nakliyat tuzla nakliyat tuzla evden eve nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma ev eşyası depolama mecidiyeköy nakliyat mecidiyeköy evden eve nakliyat şehirler arası nakliyat istanbul nakliyat firmaları İstanbul nakliyat evden eve nakliyat şirketi küçükyalı nakliyat küçükyalı evden eve nakliyat Bahçeşehir nakliyat Bahçeşehir evden eve nakliyat çekmeköy nakliyat çekmeköy evden eve nakliyat Ataşehir nakliyat Ataşehir evden eve nakliyat
evden eve nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat istanbul istanbul evden eve nakliyat İstanbul Nakliyat Firmaları Eşya Depolama Kurumsal Taşımacılık İstanbul Nakliyat Hizmetleri Şehiriçi Nakliyat Asansörlü Nakliyat Şehirler Arası Nakliyat Fabrika Taşımacılığı Eşya Ambalajlama Fuar Taşımacılığı Ofis Taşımacılığı Parça Eşya Taşımacılığı Sarıyer Evden Eve Nakliyat Sarıyer Nakliyat Göztepe Evden Eve Nakliyat Göztepe Nakliyat Başakşehir Evden Eve Nakliyat Başakşehir Nakliyat Kartal Evden Eve Nakliyat Kartal Nakliyat Bahçeşehir Evden Eve Nakliyat Bahçeşehir Nakliyat Maltepe Evden Eve Nakliyat Maltepe Nakliyat Şişli Evden Eve Nakliyat Şişli Nakliyat Tuzla Evden Eve Nakliyat Tuzla Nakliyat Bakırköy Evden Eve Nakliyat Bakırköy Nakliyat Çekmeköy Evden Eve Nakliyat Çekmeköy Nakliyat Beşiktaş Evden Eve Nakliyat Beşiktaş Nakliyat Sancaktepe Evden Eve Nakliyat Sancaktepe Nakliyat Kağıthane Evden Eve Nakliyat Kağıthane Nakliyat İçerenköy Evden Eve Nakliyat İçerenköy Nakliyat Ataşehir Evden Eve Nakliyat Ataşehir Nakliyat Göktürk Evden Eve Nakliyat Göktürk Nakliyat Beykoz Evden Eve Nakliyat Beykoz Nakliyat Florya Evden Eve Nakliyat Florya Nakliyat Üsküdar Evden Eve Nakliyat Üsküdar Nakliyat Yeşilköy Evden Eve Nakliyat Yeşilköy Nakliyat Ümraniye Evden Eve Nakliyat Ümraniye Nakliyat Kurtköy Evden Eve Nakliyat Kurtköy Nakliyat Kadıköy Evden Eve Nakliyat Kadıköy Nakliyat Pendik Evden Eve Nakliyat Pendik Nakliyat Kentsel Dönüşümün sisli kentsel donusum sisli dekorasyon istanbul kentsel dönüşüm istanbul dekorasyon kaya insaat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve Taşımacılık evden eve nakliyat
Arkadaş bul sohbet et insanlarla tanış
ucuz evden eve nakliyat Şehiriçi ucuz nakliyat Şehiriçi ucuz evden eve nakliyat ucuz nakliyat istanbul ucuz nakliyat ucuz nakliyat istanbul bakırköy nakliyat üsküdar ucuz nakliyat kadiköy nakliyat Bahçelievler nakliyat sefaköy nakliyat gaziosmanpaşa nakliyat küçükçekmece nakliyat anadolu yakası nakliyat avrupa yakası nakliyat Güngören nakliyat Evden Eve Nakliyat Parça Eşya Taşıma İSTANBUL Evden Eve Nakliyat evden eve taşıma Ofis Taşımacılığı Asansörlü Taşıma Şehiriçi Nakliyat Şehirler Arası Nakliyat gaziosmanpaşa evden eve nakliyat esenler nakliyat halkalı nakliyat eyüp nakliyat sefaköy evden eve nakliyat esenyurt nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve taşımacılık evden eve nakliyat Şehirler Arası nakliyat Eşya depolama ofis taşımacılığı parça eşya taşımacılığı Şehiriçi nakliyat asansörlü taşıma
en iyi aksiyon oyunları - lordoyun.com en iyi macera oyunları - lordoyun.com en iyi strateji oyunları - lordoyun.com en iyi nişan oyunları - lordoyun.com çocuklar için öğretici oyunlar - lordoyun.com araba - yarış oyunları - lordoyun.com en iyi spor oyunları - lordoyun.com en iyi basketbol oyunları - lordoyun.com en iyi futbol oyunları - lordoyun.com en iyi yapboz puzzle oyunları - lordoyun.com en iyi online multiplayer çok oyunculu oyunlar - lordoyun.com en iyi dövüş - kavga oyunları - lordoyun.com en iyi beceri yetenek oyunları - lordoyun.com en iyi hayvan oyunları - lordoyun.com en iyi masa oyunları kart oyunları - lordoyun.com en yeni kız oyunları - lordoyun.com bebek oyunları barbie - lordoyun.com barbie hello kitty bebek kız oyunları - lordoyun.com en iyi şaka komik eğlence oyunları - lordoyun.com en sağlam defence savunma oyunları - lordoyun.com balon patlatma oyunları - lordoyun.com en iyi en yeni platform oyunları - lordoyun.com saklambaç nesne bulma oyunları - lordoyun.com instagram takipci instagram begeni unfollow aracı hilesi instagram yorum hilesi 2018 instagram hilesi instagram takipci satın al instagram hilesi satın al instagram giriş youtube mp3 indirme sitesi mobil youtube mp3 indirme youtube mp4 cevirici tubemate mp3 indirme mobil mp3 indirme mobil instagram video indir youtube videosu muzik indirme sitesi 2018 yeni pop şarkılar pop muzik indirme muzik indirme rap indir mobil zil sesi
kadıköy evden eve nakliyat ümraniye evden eve nakliyat ataşehir evden eve nakliyat çekmeköy evden eve nakliyat pendik evden eve nakliyat üsküdar evden eve nakliyat kağıthane evden eve nakliyat sarıyer evden eve nakliyat bakırköy evden eve nakliyat şişli evden eve nakliyat eşya depolama ofis taşıma bahçeşehir evden eve nakliyat kağıthane evden eve nakliyat maltepe evden eve nakliyat tuzla evden eve nakliyat pendik evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat kadıköy evden eve nakliyat üsküdar evden eve nakliyat ümraniye evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat göktürk evden eve nakliyat parça eşya taşıma ataşehir evden eve nakliyat sarıyer evden eve nakliyat şişli evden eve nakliyat evden eve taşıma evden eve nakliye nakliye firmaları istanbul nakliye istanbul nakliyat Ofis taşıma Eşya depolama istanbul evden eve nakliyat Evden eve nakliyat