İKİ FARKLI GAİTADA GİZLİ KAN TESTİNİN GEÇERLİLİK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARE of VALIDITY of TWO DIFFERENT FAECAL OCCULT BLOOD TESTS

Burcu Işıktekin Atalay, Gülsüm Öztürk Emiral, Burhanettin Işıklı, İbrahim Özkan Alataş, Selma Metintaş, Muhammed Fatih Önsüz

Öz


Çalışmanın amacı, sahada gizli kan tespiti için önerilen gaitada gizli kan testinin, referans bir gaitada gizli kan testi ile geçerlilik yönünden karşılaştırılmasıdır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya laboratuvarına gönderilen gastrointestinal sistemde kanama şüphesi olan hastaların gaitaları üzerinde yapılan metadolojik bir çalışmadır. Üniversite polikliniklerine başvuran hastalardan gastrointestinal sistemde kanama şüphesi olan 101 hasta çalışma grubunu oluşturdu. Her gaita numunesine sıra ile sahada kullanılan immunokimyasal gaitada gizli kan testi, ardından referans immunokimyasal gaitada gizli kan testi yapıldı. Biyokimya laboratuvarında kullanılan gaitada gizli kan testi referans test olarak kabul edildi. Sahada kullanılan gaitada gizli kan testi 12(%11.9) hastada pozitif iken, referans gaitada gizli kan testi ise 26(%25.7) hastada pozitifdir. Sahada kullanılan testte 89(%88.1) hasta negatif iken, referans gaitada gizli kan testinde 75(%74.2) hasta negatif idi. İki test arasında ileri derecede uyum bulundu (p< 0.001). Sahada kullanılan gaitada gizli kan testinin, referans gaitada gizli kan testine göre sensitivitesi %46, spesifitesi %100, pozitif prediktif değer %100 ve negatif prediktif değer ise %84 olarak hesaplandı. Çalışmada sahada kullanılan gaitada gizli kan testinin spesifitesi yüksek ancak testin sensitivitesi düşük olarak hesaplandı. Taramalarda kullanılan testlerin hem duyarlılığının hem de özgüllüğünün yüksek olması gerekmektedir. Gaitada gizli kan testinin değerlendirilmesi için geniş örneklem gruplarında çalışma tekrarına ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Gaitada gizli kan testi, Metadolojik çalışma, Sensitivite, Spesifite, Tarama

COMPARE of VALIDITY of TWO DIFFERENT FAECAL OCCULT BLOOD TESTS

The aim of the study is to compare the validity of faecal occult blood test, with a reference faecal occult blood test. This study is a methodological study conducted on the patients’ gaita who had suspected bleeding in the gastrointestinal system which were sent to Biochemistry Laboratory of Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine. A total of 101 outpatients who had suspected bleeding in the gastrointestinal tract were included in the study. Each gaita sample analyzed by a immunochemical faecal occult blood test used was performed, and then also analyzed by a reference immunochemical faecal occult blood test. The faecal occult blood test used in the biochemistry laboratory was accepted as a reference test. While 12 (11.9%) of the faecal occult blood test used in the screening was positive, 26 (25.7%) were found positive by the reference faecal occult blood test. While 89(88,1%) of the faecal occult blood test used in the screening was negative, in the reference faecal occult blood test, 75(74.2%) were negative. There was a good concordance between the two tests (p< 0.001). According to the faecal occult blood test in the reference, the sensitivity of the faecal occult blood test used in the screening was 46%, the specificity was 100%, positive predictive value was 100% and negative predictive value was 84%. In the study, the specificity of the faecal occult blood test used in the screening was high but the sensitivity of the test was low. The sensitivity and specificity of the tests used in the sceening should be high. There is a need to repeat studies in large sample groups to evaluate the faecal occult blood test

Keywords: Faecal occult blood test, Metadological study, Sensitivity, Specificity, Screening


Tam Metin:

ARTICLE 2

Referanslar


International Agency for Research on Cancer. GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012 2012 [Available from: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx.

Zubero MB, Arana-Arri E, Pijoan JI, Portillo I, Idigoras I, López-Urrutia A, et al. Population-based colorectal cancer screening: comparison of two fecal occult blood test. Frontiers in pharmacology. 2014;4:175.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Türkiye Kanser İstatistikleri. 2017, Ankara.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Türkiye Halk Sağliği Kurumu Kanser Daire Başkanlığı Değerlendirme Raporları, Kolorektal Kanser Taramaları. Available from: http://kanser.gov.tr/Dosya/Bilgi-Dokumanlari/raporlar/kolorektal.pdf

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Türkiye Kanser Kontrol Programı. 2015, Ankara.

Özaltun ŞC, Güler S, Şengelen M. Sağlık Taramaları. HUTF Halk Sağlığı AD. Toplum Eğitim Sunumları Available from: http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/diger/topluma_yonelik.php.

Arnold M, Sierra MS, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality. Gut. 2016:gutjnl-2015-310912.

Organization WH. Guide to cancer-early diagnosis. Guide to cancer-early diagnosis. 2017.

Zorzi M, Fedeli U, Schievano E, Bovo E, Guzzinati S, Baracco S, et al. Impact on colorectal cancer mortality of screening programmes based on the faecal immunochemical test. Gut. 2015;64(5):784-90.

Mandel JS, Church TR, Bond JH, Ederer F, Geisser MS, Mongin SJ, et al. The effect of fecal occult-blood screening on the incidence of colorectal cancer. New England Journal of Medicine. 2000;343(22):1603-7.

Levin B, Lieberman DA, McFarland B, Andrews KS, Brooks D, Bond J, et al. Screening and surveillance for the early detection of colorectal cancer and adenomatous polyps, 2008: a joint guideline from the American Cancer Society, the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer, and the American College of Radiology. Gastroenterology. 2008;134(5):1570-95.

American Cancer Society. Colorectal Cancer Screening Tests, Early Detection, Diagnosis and Staging. 2018 [Available from: https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/detection-diagnosis-staging/screening-tests-used.html.

Tezcan SG. Temel Epidemiyoloji. 1 ed: Ankara; 2017.

Alpar R. Uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik: spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle: Detay Yayıncılık; 2010.

Lee JK, Liles EG, Bent S, Levin TR, Corley DA. Accuracy of fecal immunochemical tests for colorectal cancer: systematic review and meta-analysis. Annals of internal medicine. 2014;160(3):171-81.

Elsafi SH, Alqahtani NI, Zakary NY, Al Zahrani EM. The sensitivity, specificity, predictive values, and likelihood ratios of fecal occult blood test for the detection of colorectal cancer in hospital settings. Clinical and experimental gastroenterology. 2015;8:279.

Zorzi M, Fedato C, Grazzini G, Stocco FC, Banovich F, Bortoli A, et al. High sensitivity of five colorectal screening programmes with faecal immunochemical test in the Veneto Region, Italy. Gut. 2011;60(7):944-9.

Chiang T-H, Chuang S-L, Chen SL-S, Chiu H-M, Yen AM-F, Chiu SY-H, et al. Difference in performance of fecal immunochemical tests with the same hemoglobin cutoff concentration in a nationwide colorectal cancer screening program. Gastroenterology. 2014;147(6):1317-26.

Şenocak M. Biyoistatistik. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. 1998:314.

Passamonti B, Malaspina M, Fraser CG, Tintori B, Carlani A, D'angelo V, et al. A comparative effectiveness trial of two faecal immunochemical tests for haemoglobin (FIT). Assessment of test performance and adherence in a single round of a population-based screening programme for colorectal cancer. Gut. 2016:gutjnl-2016-312716.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.