MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNDE PESTİSİT MARUZİYETİNDEN KORUNMA DAVRANIŞLARI - PREVENTION BEHAVIORS to PESTICIDE EXPOSURE in SEASONAL AGRICULTURAL WORKERS

Burcu Işıktekin Atalay, Ramazan Sağlan, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı, Selma Metintaş

Öz


Çalışmanın amacı mevsimlik tarım işçilerinin pestisit maruziyetinden korunma davranışlarının belirlenmesidir. Çalışma, 2015 yılında tarım işlerinin yoğun olduğu dönemde çadır bölgelerinde bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 312 MTİ üzerinde yapılan
kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışmada mevsimlik tarım işçilerinin sosyodemografik özellikleri ve pestisit maruziyetinden korunma davranışlarını sorgulayan sorulardan oluşan bir anket form kullanıldı. Mevsimlik tarım işçilerinin 43’ü (%13.8) pestisit ile ilgili eğitim aldığını, 168’i (%53.8) pestisit uygulanmış alanda çalıştığını, 235’i (%75.3) pestisit maruziyetinden korunmak için kişisel koruyucu ekipman kullandığını ifade etmektedirler. Pestisite maruz kalacak şekilde giyinen ise 150 (%48.1) mevsimlik tarım işçisi vardı. Katılımcılardan 39 ve altı yaş grubunda (%78.7) olanlar, 40 ve üstü yaş grubunda (%21.3) olanlara göre daha fazla pestisite maruz kalacak şekilde giyindiği bulundu. Mevsimlik tarım işçilerinden pestisit uyguladığı giysileri çadıra gelince çıkaran 246 (%78.8) kişi mevcuttu. Köyde yaşayanların (%57.3), il/ilçede yaşayanlara (%42.7) göre çadıra geldiğinde pestisit uyguladığı giysileri daha
fazla çıkardıkları görüldü. Mevsimlik tarım işçilerinin güvenli pestisit kullanımı ile ilgili gerekli eğitimi almadığı ve pestisit maruziyetinden korunma davranışlarının yeterli olmadığı bulundu.
Tarım işinde çalışanların güvenli pestisit kullanma davranışı kazanmalarının sağlanması, sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi için eğitim programlarının düzenlenmesi gerektiği
kanaatine varıldı.


Anahtar kelimeler: Mevsimlik tarım işçisi, pestisit, korunma

PREVENTION BEHAVIORS to PESTICIDE EXPOSURE in SEASONAL
AGRICULTURAL WORKERS

The aim of this study is to determine the prevention behaviors to pesticide exposure in seasonal agricultural workers. This is a cross-sectional study in 312 seasonal agricultural workers lives in the tent regions that accepted to participate to the research in the period of
intensive agricultural work in 2015. In the study, a questionnaire consisting of questions about sociodemographic characteristics and pesticide exposure prevention behaviors of seasonal agricultural workers was used. Seasonal agricultural workers expressed that; 43 (13.8%) of them had trained about pesticides, 168 (53.8%) of them had worked in the pesticide applied area and 235 (75.3%) of them had been using personal prevention equipment to prevent against
pesticide exposure. There were 150 (48.1%) seasonal agricultural workers were wearing to be exposed to pesticide. Participants aged 39 and lower (78.7%) found to be wearing clothes that exposure to more pesticide than those in the age group of 40 and over (21.3%). There were 246 (78.8%) people who take off the clothes they were applying pesticide when they came home. It was seen that, persons living in the village (57.3%) take off the clothes they were applying
pesticide when they come to the tent, were more than those living in the province / district (42.7%). It was found that seasonal agricultural workers did not get enough training on safe
pesticide use and their pesticide exposure prevention behaviors were not sufficient. It has been concluded that employees in agriculture must be gain safe pesticide use behavior and training programs should be organized for the prevention and development of their health.

Key words: Seasonal agricultural worker, pesticide, prevention


Tam Metin:

ARTICLE 1

Referanslar


World Health Organization. Pesticides. http://www.who.int/topics/pesticides/en/. (Ulaşım tarihi: 13.07.2017).

World Health Organization. Health of workers in agriculture 2004.

World Health Organization. International Programme on Chemical Safety. http://www.who.int/ipcs/poisons/pesticides/en/ . (Ulaşım tarihi: 13.07.2017).

Kalkınma Atölyesi. Mevsimlik Gezici Tarım İşlerinde Çocuk İşçiliğiyle Yerel Düzeyde Mücadele Eskişehir İlinde Bitkisel Üretimde Çalişan Çocuklar,2014.

Harran Üniversitesi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi. GAP Tarımda Çalışanların Sağlığı Araştırması 2013, Şanlıurfa, Türkiye.

World Health Organization. Guidelines on the prevention of toxic exposures: Education and public awareness activities 2004.

World Health Organization. Exposure To Hıghly Hazardous Pestıcıdes:A Major Publıc Health Concern. 2010.

Türkiye Büyük Millet Meclisi. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyon Raporu 2015.

Şimşek Z. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011, Ankara.

Damalas C.A., Georgıou E.B., Theodorou M.G. Pesticide use and safety practices among Greek tobacco farmers: A survey. Int J Environ Health Res 2006; 16(5): 339-48.

Ibitayo O.O. Egyptian farmers' attitudes and behaviors regarding agricultural pesticides: implications for pesticide risk communication. Risk Anal 2006; 26(4): 989-95.

Markmee P., Chapman R.S. Factors Influencing Pesticide Use-Related Symptoms Among Rice Farmers in Sukhothai Province. J Health Res 2010; 24(1): 13-20.

Tunçdemir A., Pehlivan E. Adıyaman İl merkezinde çiftçilerin güvenli pestisit kullanımı ile ilgili bilgi, tutum, uygulamaları ve eğitimin etkisi, 2016 (doktora tezi).

Whalley L.E., Grzywacz J.G., Quandt S.A., Vallejos Q.M., Walkup M., Chen H. et al. Migrant Farmworker Field and Camp Safety and Sanitation in Eastern North Carolina. J Agromedicine. 2009; 14(4): 421-436.

Walton A.L., LePrevost C., Wong B., Linnan L., Sanchez-Birkhead A., Mooney K. Observed and Self-Reported Pesticide Protective Behaviors of Latino Migrant and Seasonal Farmworkers. Environ Res. 2016; 147:275-283.

Oluwole O., Cheke R.A. Health and environmental impacts of pesticide use practices: A case study of farmers in Ekiti State, Nigeria. Int J Agric Sustain. 2009; 7(3): 153-63.

Perry M.J., Layde P.M. Farm pesticides ourcomes of a randomized controlled intervention to reduce risk. Am J Prev Med. 2003; 24(4): 310-15.

Kalıpcı E, Özdemir C, Öztaş H. Çiftçilerin pestisit kullanımı ile ilgili eğitim ve bilgi düzeyi ile çevresel duyarlılıklarının araştırılması. TUBAV Bilim Dergisi. 2011; 4(3): 179-87.

Çalışma ve SOSYAL Güvenlik Bakanlığı. Örtü Altı Yetiştiriciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi.

Kesavachandran C.N., Fareed M., Pathak M.K., Bihari V., Mathur N., Srivastava A.K. Adverse health effects of pesticides in agrarian populations of developing countries. Res Environ Contam Toxicol. 2009; 200: 33-52.

Mohanty M.K., Behera B.K., Jena S.K., Srikanth S., Mogane C., Samal S. et al. Knowledge attitude and practice of pesticide use among agricultural workers in Puducherry, South India. J Forensic Leg Med. 2013; 20(8): 1028-31.

Recena M.C., Caldas E.D., Pires D.X., Pontes E.R. Pesticides exposure in Culturama, Brazil-Knowledge, attitudes, and practices. Environ Res. 2006; 102(2): 230-6.

Taneepanichskul N., Norkaew S., Siriwong W., Robson M.G. Pesticide Application and Safety Behaviour Among Male And Female Chilli-Growing Farmers in Hua Rua Sub-District, Ubon Ratchathani Province, Thailand. J Health Res. 2012; 26(4): 20.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.